Förskolans verksamhet

Idrottsförskolan - Rörelse, glädje, engagemang, trygghet och lärande!

Vi tror på att rörelselek är en nyckel till att stimulera barns lärande och utveckling. Vi följer inte ett förutbestämt mål, utan det är barnens egna funderingar som leder vägen. Vi erbjuder ett unikt lärande som är både spännande och inspirerande. Barnen kommer att få utmaningar som kräver kreativitet och samarbete. Vi uppmuntrar dem att ta initiativ och att tänka på nya sätt. Våra idrottsförskolor är trygga miljöer där barnen kan utforska, utvecklas och lära sig. Vi har en välutbildad personal som är dedikerad till att ge barnen den bästa möjliga upplevelsen.

Glädje

Att utvecklas och lära sig i en miljö som präglas av glädje känns självklart. Vår förskola genomsyras av ett positivt och öppet klimat, där vårt förhållningssätt är att skapa relationer och positiva möten. Vilken glädje det är när barnen kommer till förskolan och känner en tillhörighet till gruppen, samt att se glädjen i alla barn när de lyckas med något nytt utifrån deras egna förutsättningar.

Engagemang

När barnen är aktivt engagerade i förskolans vardag mår de bättre, men dessutom både lär de sig mer och utvecklas mer.

Trygghet

Förskolan skall vara en miljö där alla känner sig trygga. På förskolan skall både vuxna och framförallt barnen ska känna sig trygga när de kliver in igenom våra dörrar.

Trygghet bidrar vi till att grundlägga barnens välbefinnande och självkänsla.

Vår vision är att alla ska lämna förskolan med en god självkänsla. ”Jag vill, jag kan, jag vågar” är ledord som ska stärka barnens självbild.

Ett lustfullt lärande

Förskolan verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande. Det lustfyllda lärandet tar tillvara på och stärker barnets intresse för att lära och skaffa nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Barnen får lära av varandra, upptäcka, utforska och utmanas tillsammans med medforskande pedagoger.

Våra styrdokument

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som styrdokumenten anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag:

  • Diskrimineringslagen: (2008:567)
  • FN:s barnkonvention om barnets rättigheter: UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter.
  • Läroplan för förskolan: Lofö̈ 18. (2018). Stockholm, Skolverket.
  • Skollagen: (2010:800)
  • Socialtjänstlagen: (2001:453)

Förskolans arbetssätt

Utbildningen på våra förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. I verksamheten bildar omsorg, utveckling och lärande en helhet.

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Vi ger stort utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. 

Vi arbetar tematiskt och utgår från barns intressen, erfarenheter och åsikter kopplat till läroplanen. Arbetet är tematiskt och utgår både från den egna gruppen och det gemensamma årshjulet för våra idrottsteman. Vårt arbetssätt bygger på att vi är undersökande och utforskande tillsammans och genom dokumentation i projekten synliggörs de gemensamma lärprocesserna.

Vi följer ett veckoschema för att tydliggöra och skapa rutiner för barnen om hur förskolan fungerar. Samtidigt som vi har ett veckoschema så har vi ett schema varje dag med fasta rutiner för att underlätta arbetet i utbildningen. Vi har fasta måltider och fasta vilostunder.

På förskolan vill vi sätta guldkant på vardagen och firar allt från traditionella högtider till våra egna.

Vi använder oss av en APP som heter TYRA. I den arbetar vi med det enskilda barnet genom portfolio och med hela gruppen i bloggen där vi kopplar syfte, mål och metod till förskolans läroplan. TYRA används i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi kan gå tillbaka för att arbeta med vårt utvecklings, utvärderings- och uppföljningsarbete. Bilder och text går ut direkt till vårdnadshavare.

I TYRA lägger vårdnadshavare in schema, sjukanmäler, får information om kommande händelser, kan skriva anteckningar till förskolan och får tillgång till dokument.